Winterkoningen – Troglodytidae

Nannus troglodytes